mgr Renata Machalska

Pedagog Specjalny – Oligofrenopedagog (Uniwersytet Łódzki – Wydział Nauk o Wychowaniu)

Studia Podyplomowe – Usprawnianie dzieci ze sprzężonymi niepełnosprawnościami
(Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie – Wydział Nauk Pedagogicznych)

Certyfikowany Terapeuta Integracji Sensorycznej SI
(PTIS – Polskie Towarzystwo Terapeutów Integracji Sensorycznej – I + II stopień)

Studia Podyplomowe – Polityka równych szans w procesie kształcenia
(Uniwersytet Łódzki – Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych)

Kurs Kwalifikacyjny – Organizacja i zarządzanie w oświacie
(Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi – Pracownia Zarządzania Oświatą i Wspierania
Doradztwa Metodycznego)

Studia Podyplomowe – Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
(Uniwersytet Łódzki – Wydział Nauk o Wychowaniu)

Terapeuta Pedagogiczny
(Wyższa Szkoła Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych w Łodzi – Oddział Zamiejscowy w Warszawie)

Przez 11 lat Oligofrenopedagog w Oddziale dla Uczniów ze Sprzężoną Niepełnosprawnością (praca z uczniami niepełnosprawnymi w każdym stopniu i z dodatkowymi zaburzeniami: MPD, zaburzenia ze spectrum autyzmu, zespoły genetyczne; nauczanie indywidualne uczniów głęboko – wielorako niepełnosprawnych i ciężko uszkodzonych).

Przez 4 lata wykładowca w Wyższej szkole Pedagogicznej w Łodzi
Nauczyciel Edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej w Warszawie
Wykładowca w Centrum Integracji Sensorycznej w Warszawie

Ukończone kursy i szkolenia:

Kinezjologia edukacyjna P. Dennisona – I i II stopień
Organizator: WODN w Łodzi

Pierwszy krok w twórczość dziecka
Organizator: Centrum Doskonalenia Pracy z Dzieckiem „STIMULUS”

ORIGAMI – Papierowe składanki w kształceniu zintegrowanym
Org Organizator: WODN w Łodzi

Organ Wykorzystanie technik plastycznych w działaniach edukacyjnych
Organizator: WODN w Łodzi

Analiza rysunku dzieci i młodzieży jako techniki pomocnej w pracy wychowawczej
Organizator: WODN w Łodzi

Ciekawie, efektywnie, twórczo – rola metod aktywizujących w nauczaniu dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych
Organizator: WODN w Łodzi

Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się uczniów niemówiących
Organizator: WODN w Łodzi

Edukacja przez ruch
Organizator: WODN w Łodzi

Aktywność artystyczno – ruchowa w młodszym wieku szkolnym – I i II stopień
Organizator: WODN w Łodzi

Gry i zabawy w terapii pedagogicznej
Organizator: WODN w Łodzi

Jak planować sytuacje edukacyjne w przedszkolu
Organizator: WODN w Łodzi

Zabawy fundamentalne we wspieraniu rozwoju małego dziecka ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi
Organizator: CMPPP w Warszawie

Diagnoza i konstruowanie indywidualnych programów wspierających rozwój dziecka
Organizator: WODN w Łodzi

Praca z oddechem i ciałem. Programy aktywności M. i CH. Knillów
Organizator: CMPPP w Warszawie

Zastosowanie Integracji Sensorycznej w zaburzeniach rozwoju mowy u dzieci do trzeciego roku życia
Organizator: CMPPP w Warszawie

Jak konstruować program pracy i jak pokonywać trudności w terapii dzieci wielorako niepełnosprawnych ?
Organizator: Studium Doskonalenia Kompetencji Nauczycielskich „MARKUS”

Wielospecjalistyczne diagnoza uczniów głębiej upośledzonych umysłowo
Organizator: WODN w Łodzi

Integracja Sensoryczna. Teoria, diagnoza i terapia
Organizator: Ministerstwo Edukacji Narodowej

Edukacja dla bezpieczeństwa. Pierwsza pomoc
Organizator: WODN w Łodzi

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna, czyli jak badać i rozpoznawać potrzeby małego dziecka, by wspierać jego harmonijny rozwój – kompleksowe wsparcie dotyczące rozporządzenia zmieniającego się systemu pomocy psychologiczno – pedagogicznej
Organizator: WODN w Łodzi

Edukacyjne uwarunkowania startu i aktywizacji zawodowej młodych osób niepełnosprawnych ( na przykładzie województwa łódzkiego).
Organizator: Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi

Wprowadzanie dzieci w świat wartości uniwersalnych
Organizator: WODN w Łodzi

Czy Zespół Aspergera to to samo co autyzm?
Organizator: WODN w Łodzi

Wielokulturowość w praktyce szkolnej
Organizator: ORE w Warszawie

Wspieranie rozwoju i pomoc uczniom z trudnościami edukacyjnymi oraz wychowawczymi
Organizator: Wyższa Szkoła Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych w Łodzi, Polskie Towarzystwo Dysleksji Oddział w Łodzi

Rozwiązywanie konfliktów – mediacje w edukacji elementarnej
Organizator: WODN w Łodzi

Kurs pierwszej pomocy
Organizator: Polski Czerwony Krzyż – Oddział w Łodzi

Kompetencje emocjonalne nauczyciela i ich rozwijanie
Organizator: Uniwersytet Łódzki

Dobra współpraca z rodzicami w wychowaniu i profilaktyce jako jeden z warunków przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym dzieci i młodzieży
Organizator: WODN w Łodzi

Ucz tolerancji – szkolenia antydyskryminacyjne dla nauczycieli
Organizator: Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, Ośrodek Naukowo – Badawczy Problematyki Kobiet, Uniwersytet Łódzki

Sojusznicy czy wrogowie, czyli o (nie zawsze) łatwej współpracy nauczycieli z rodzicami
Organizator: WODN w Łodzi, Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON

Zaburzenia przetwarzania sensorycznego ( SPD)
Organizator: SInet Edukacja i Terapia w Warszawie

Wykorzystanie elementów terapii integracji sensorycznej w szkole
Organizator: ŁCDN i KP w Łodzi

Diagnoza i terapia Integracji Sensorycznej małego dziecka
Organizator: Polskie Towarzystwo Integracji sensorycznej, „SInet – edukacja i terapia” w Warszawie

Dziecko ze specjalnymi potrzebami opiekuńczymi i edukacyjnymi
Organizator: Wyższa Szkoła Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych w Łodzi

Praca z trudnym zachowaniem ucznia
Organizator: Firma Szkoleniowa SET w Łodzi

– Kw Praca z dzieckiem niedosłyszącym. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna
Organizator: Firma Szkoleniowa SET w Łodzi

– sierp Terapia ręki – I stopień – Funkcjonalne podejście do rozwoju małej motoryki
Organizator: aCentrum – Edukacyjno – rehabilitacyjne centrum wspierania rozwoju w Warszawie

– si Terapia ręki – II stopień – Szkolenie uzupełniające dotyczące pracy z dziećmi z głębszą niepełnosprawnością intelektualną
Organizator: aCentrum – Edukacyjno – rehabilitacyjne centrum wspierania rozwoju w Warszawie

Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne I stopnia
Organizator: Ośrodek Terapii i Edukacji Tańcem i Ruchem „Dawid” w Bielsku – Białej

– ma Wykorzystanie Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne w pracy z dzieckiemautystycznym
Organizator: Ośrodek Terapii i Edukacji Tańcem i Ruchem „Dawid” w Bielsku – Białej

Grafomotoryka w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym w oparciu o Program
Terapii Ręki
Organizator: aCentrum – Ośrodek Edukacyjno – Rehabilitacyjny w Warszawie

– styczeń Ciekawe techniki plastyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
Organizator: Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „Supernauczyciel” w Warszawie

– luty 2016 –
Gry i zabawy przeciwko agresji.
Organizator: Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „Supernauczyciel” w Warszawie
– sierpień

– listo Dotyk w rozwoju i życiu dziecka
Organizator: aCentrum – Edukacyjno – rehabilitacyjne centrum wspierania rozwoju w Warszawie

– lis Stymulacja systemu taktylnego i jej wpływ na rozwój psychoruchowy dziecka
Organizator: aCentrum – Edukacyjno – rehabilitacyjne centrum wspierania rozwoju w Warszawie

Nasze placówki

ul. Zamieniecka 25
04-158 Warszawa
Tel: +48 606 409 120

ul. Nubijska 1 (V klatka)
03-977 Warszawa
Tel: +48 606 402 520

ul. Wyczòłki 29
02-820 Warszawa
Tel: 735 982 550